“He wasn’t a killer, but he enjoyed killing. He wasn’t human, but he enjoyed pretending.”

#writing